هشتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام(MWB)