از تاریخ 1402/03/10 صدور کارتهای عضویت از طریق سامانه ملی مجوزها صورت می گیرد

از تاریخ 1402/03/10 صدور کارتهای عضویت از طریق سامانه ملی مجوزها صورت می گیرد https://mojavez.ir