معرفی شرکت قزاقستانی ProMS- فعال حوزه پشتیبانی معادن و صنایع معدنی (ارائه خدمات و کالا)"