جداول مربوط به سقف تعرفه دیرکرد کانتینر، میزان حداکثر سپرده نقدی و سپرده غیر نقدی