کارگاه آموزشی ژئوتوریسم و کوهپیمایی در زمین منظرگردی با هدف فرهنگ سازی برای توسعه زمین منظرگردی پایدار