دوره آموزشی فنون مذاکره و ارتباط مؤثر/ 15 مرداد 97