آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان

آگهی نوبت اول:

نحوه ثبت نام و اعلام نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:

در اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، "انتخابات دهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور" از ساعت 8 الی 18 روز چهارشنبه مورخ 10/12/ 1401در محل هایی که توسط هیأت های نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان ها تعیین و به تأیید انجمن نظارت بر انتخابات می رسد برگزارخواهد شد.

بدینوسیله دراجرای بند 8/5 ماده 5 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 20/10/1401 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از تمامی اعضاء محترم "حقیقی و حقوقی "اتاق های بازرگانی سراسر کشور وفق مفاد این آگهی واجد شرایط اعلام نامزدی در انتخابات می باشند و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرستان محل صدور کارت عضویت هستند درخواست می شود از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 04/11/1401 تا پایان روز سه شنبه 11/11/1401 نسبت به اعلام کاندیداتوری و ثبت نام اقدام نمایند.

وفق بند7/5 ماده 5 آیین نامه فوق الاشاره اشخاص با داشتن شرایط ذیل می توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند:

الف: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته.

ب: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ج: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

د: عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی می شود.

ه: احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی علاوه بر شرایط فوق الاشاره وفق مستندات و مدارک تقدیمی و یا استعلام از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک ازطریق داشتن یکی از شروط ذیل بنا به تأیید اولیه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان و تأیید نهایی انجمن نظارت بر انتخابات مشتمل بر:

1-ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیاردتومانی در یکسال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی

2-ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یکسال

-ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی3

4-ارائه اسناد مثبته مؤید داشتن حداقل 2 سال سابقه مدیریت (مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره ) شرکت های اقتصادی که شرکت مذکور یکی از شرایط بند 1 ویا 2 ویا 3 بند(ه) فوق الاشاره را داشته باشند..

تبصره1 : اشخاص حقوقی مشروط به دو سال دارا بودن کارت عضویت و شرایط فوق الاشاره وفق مصوبه هیأت مدیره خود می توانند یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل خود که دارای حداقل 2 سال سابقه حضور در سمت های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق محل صدور کارت عضویت خود نمایند لازم به ذکر است شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود.

تبصره2 : هر شخص حقیقی صرفاً می تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعلام نامزدی در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد.

 

 

به استناد تبصره ذیل بند 13/5 ماده 5 آئین نامه و مصوبات انجمن نظارت بر انتخابات مقرر است فرآیند ثبت نام ،اخذ رأی، شمارش رأی، اخذ شکایت و..........بصورت الکترونیک برگزار گردد. لذا متضاضیان از ساعت و تاریخ اعلام شده فوق الاشاره می توانند از طریق ورود به آدرس اینترنتی https://election.iccima.ir و طی مراحل و فرآیند های مندرج درسامانه و بارگذاری مستندات و تکمیل فرم های مربوطه و اخذ کد رهگیری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره3 : چنانچه هر یک از داوطلبان " به هر دلیل موفق به ثبت نام به صورت الکترونیکی نگردند می توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن مستندات لازم به هیأت نظارت بر انتخابات اتاق گیلان به آدرس: رشت، بلوار ولیعصر، نرسیده، به بیمارستان آریا، جنب نمایندگی ایران خودرو (صالحی) کدپستی 4169766548 مراجعه و نسبت به ثبت نام و تحویل مدارک و اخذ رسید چاپی حاوی کد رهگیری ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره4 :کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری /یا ارائه مدارک زیر اقدام نمایند.

1-تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی.

2-اصل صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل از سوی شخص حقوقی.

ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی3-

تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در خصوص4-

خود اظهاری در خصوص عدم تصدی مسئولیت یا داشتن رابطه استخدامی در دستگاه های اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور

خود اظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و یا کشاورزی.

خود اظهاری مبنی بر عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سپردن تعهد مبنی بر اینکه چنانچه درجریان انتخابات ویا بعد از آن و در طول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکومیت کیفری مؤثر بودن داوطلب یا عضوهیأت نمایندگان صادر شود.عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو گردیده و اعتراضی نداشته و مسموع نخواهد بود.

ارائه فرم خود اظهاری و مستندات مؤید استعفای آنان از شغل قبلی خود یک ماه پیش از ثبت نام توسط کارمندان اتاق ها و کارمندان دستگاه ای اجرائی دولتی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق های تهران و شهرستان ها.

تبصره5 : به کلیه متقاضیان توصیه می گردد آخرین نسخه اصلاح شده آئین نامه فوق الاشاره را که در آدرس اینترنتی مذکور بارگذاری گردیده است بطور کامل مطالعه نمایند.

تبصره6: چنانچه در طی مراحل و فرایند های برگزاری انتخابات و تشریفات قبل و بعد از انتخابات عدم صحت هر یک از مستندات و مدارک تقدیمی متقاضیان برای انجمن نظارت احراز گردد انجمن ضمن لغو نامزدی و با عضویت فرد در هیأت نمایندگان ، نامبرده را به اتهام ارائه اسناد خلاف واقع به کمیسیون انضباطی اتاق ایران معرفی خواهد نمود.

سایر اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات و احراز اهلیت رأی دهندگان در اطلاعیه ها و آگهی های بعدی به اطلاع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید.

انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات استان گیلان

آدرس: رشت، بلوار ولیعصر، نرسیده، به بیمارستان آریا، جنب نمایندگی ایران خودرو (صالحی) کدپستی 4169766548