مقام معظم رهبری: دولت سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند.