برگزاری کنفرانس مجازی صندوق سبز اقلیم مورخ 23 الی25 مهرماه