اولین نمایشگاه و همایش بین المللی زنجیره تامین پایدار کالاهای اساسی و استراتژیک