برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قطر