کارگاه آموزشی نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی

کارگاه آموزشی نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی مورخ 13 دی ماه 97 برگزار گردید.