نمایشگاه ایران در هرات و ثبت نام در کتاب طلایی اتحادیه اوراسیا