مشوق های صادراتی و ضرورت توسعه زیر ساخت های صادراتی

با عنایت به نامه شماره 99/100/19926 مورخ 99/06/18 ریاست محترم سازمان توسعه و تجارت ایران ( تصیر پیوست) در خصوص مشوق های صادراتی و ضرورت توسعه زیر ساخت های صادراتی و تجهیز زیر ساخت های مناطق مرزی ، پایانه های صادراتی، مراکز نمایشگاهی، سرد خانه، انبار، کانتینرهای یخچال دار و ... سرمایه گذاران علاقه مند می توانند جهت ارائه درخواست های خود به دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نمایند.