انتخاب صادرکننده برتر استان گیلان

در راستای انتخاب صادرکننده برتر استان گیلان، خواهشمند است صادرکنندگان محترم نسبت به تکمیل مدارک و مستندات به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.

http://ed.iccima.ir