یرگزاری هفتمین همایش ملی توسعه پایدار مورخ 98/12/7