برگزاری کارگاه آموزشی “تفکر سیستمی در سازمان” با حضور دکتر حسینی روز چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۹ الی ۱۳ با ظرفیت محدود - شماره تماس جهت رزرو:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان

برگزاری کارگاه آموزشی “تفکر سیستمی در سازمان” با حضور دکتر حسینی روز چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۹ الی ۱۳ با ظرفیت محدود - شماره تماس جهت رزرو:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان