اطلاع رسانی آغاز بکار خط کانتینری در کوریدور شمال و جنوب