برگزاری دومین نشست از سلسله رویدادهای رمز گشایی از فرصت های سرمایه گذاری و توسعه تجارت