پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان مسقط- عمان