برگزاری دوره آموزشی زبان روسی مقدماتی

برگزاری دوره آموزشی زبان روسی مقدماتی _ اردیبهشت ماه 97
"ظرفیت محدود"