کانون زنان بازرگان استان گیلان

دیدار هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان گیلان با جناب آقای رنگیدن مدیریت تعاون روستایی استان گیلان
مورخ 1396/11/16