هفتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عراق