وبینار کارآفرینی و مهارت های کسب و کار آشنایی تخصصی با الگوی استارتاپ برای برون رفت کسب و کارهای آُسیب دیده از رکود ناشی از تحریم ها و کرونا