نشست فرصت های صادراتی و تبیین سیاست های جدید تجاری با کشور چین