دوره آموزشی آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی

دوره آموزشي آشنايي با ماليات و قوانين مالياتي در تشكل هاي اقتصادي "ويژه هئيت مديره تشكل هاي اتاق بازرگاني گيلان" برگزار گردید.