شرکت در دوره آموزشی پدافند پرتوی شهید فخری زاده تا 20 اسفند