رویداد مربوط به ماشین آلات کشاورزی توسط سفارت ایتالیا