پاویون ایران در نمایشگآه تکنولوژی صنعت دمشق 7 الی 10 اسفند 98