برگزاری کارگاه آموزشی “مبانی و اصول روابط بین الملل” با سخنرانی دکتر سیمبر پنجشنبه مورخ 3 بهمن ماه ساعت ۹ الی ۱۲