درخواست موسسه آتیه داران روماک جهت معرفی خدمات این شرکت در کنیا