نمایشگاه مرمت، بازسازی و توسعه قره باغ آذربایجان 28 الی 30 مهر 1400