مصوبه شورای عالی انرژی کشور مبنی بر تصویب 5 بند به منظور رفع مانع تولید