هیئت‌های تجاریاعزام هیئت تجاری و بازاریابی به دوبی مطالعه ادامه مطلب

(26 دی 1394)
سفر هیئت تجاری از کشور چک به ایران مطالعه ادامه مطلب

(26 دی 1394)
هیئت اعزامی به نمایشگاه اینتر پلاستیکای مسکو مطالعه ادامه مطلب

(26 دی 1394)
اعزام هیئت به نمایشگاه صنایع غذایی روسیه مطالعه ادامه مطلب

(26 دی 1394)
سفر هیئت تجاری از کشور اسلونی به ایران مطالعه ادامه مطلب

(19 دی 1394)
اعزام هیئت تجاری به روسیه مطالعه ادامه مطلب

(19 دی 1394)