کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

 

معرفی کمیسیون

رئیس: قاسم رضائیان

نائب رئیس: جواد خضر ابراهیمی

دبیر: نیما توکلی

تلفن: 33757038-013

نمابر:33757036-013

پست  الکترونیکی: awc@iccimaguil.ir

 

 

اعضا

ردیف

نام و نام خانوداگی

سمت

1

قاسم رضائیان

رئیس

 

2

جوادخضر ابراهیمی

نائب ریئس

 

3

ایرج امینی

عضو

 

4

فرهاد نیری

عضو

 

5

غلامعلی قربانی

عضو

 

6

هوشنگ افشاری

عضو

 

7

یعقوب ساعی

عضو

 

8

محمدحسن جنگجو

عضو

 

9

اکبرجعفری

عضو

 

10

 

مسعود الماسی

عضو

11

 

شهرام بهمنش

عضو

12

 

ایرج امینی راد

عضو

13

 

رضا بذری

عضو

14

 

علیرضا آقازاده

عضو

15

 

حیدر کامیاب

عضو

16

 

اسماعیل مشیرطالش

عضو

17

 

محمدعلی شجاع پور

عضو

18

 

19

طاهر زمردنیا

 

شایگان ادیبی

 

عضو

 

عضو

20

 

مهربخش حسین زاده

عضو

 

 

 

 

 

 

کارگروه ها:

کارگروه تخصصی صنایع غذایی، دام، طیور، آبزیان و زنجیره کشاورزی اتاق گیلان

ریئس:  محمدعلی شجاع پور

تلفن:  33757038-013

نمابر: 33757036-013

پست  الکترونیکی: awc@iccimaguil.ir