شورای گفتگوشصت وششمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(21 مهر 1399)
شصت­ و پنجمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(20 مهر 1399)
شصت­ وچهارمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
شصت­ و سومین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
­شصت و دومین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
شصت­ و یکمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
شصتمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
پنجاه و نهمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)
چهل و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(10 آبان 1397)
چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(15 مهر 1397)