تشکل های تحت پوشش اتاق گیلان

 

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

رئیس: سامان نظری

هئیت مدیره: سامان نظری(رئیس)، محمد علی نیا(نائب رئیس)، حسن غفاری(خزانه دار)، حسن شایان(عضو هیئت مدیره)، سعید اره چی (بازرس اصلی)

دبیر: احمد نادری

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

کانال تلگرام: برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان

رئیس: قاسم رضائیان

هئیت مدیره: قاسم رضائیان(رئیس)، ایرج محبوبی(نائب رئیس اول)، مهران فکری(نائب رئیس دوم)، علیرضا آقازاده(خزانه دار)، بهمن لطیفی(منشیمیرمسعود نیک سیرت(عضو هئیت مدیره)،طاهر زمردنیا(عضو هئیت مدیره)، جواد خضر ابراهیمی(بازرس)

دبیر: همایون کاوه

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              01333723227

نمابر :             01333723227

کانال تلگرام: برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

کانون زنان و بازرگان

رئیس: مریم پورزینال

هئیت مدیره: مریم پورزینال( رئیس)، فرنگیز رحمانی آلکامی( نائب رئیس)، ام البنین پوراحمدی(خزانه دار)، فتحیه هدایتی(منشی)، سمیه اسدی(عضو هئیت مدیره)، ساناز مناف زاده(عضو علی البدل هئیت مدیره)، ماریناخوش مو(بازرس)، مریم وحدانی(بازرس علی البدل)

دبیر: سمیه علیمحمدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :              01333723227

کانال تلگرام:برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

کانون کارآفرینی

رئیس: سید جلیل جلالی فر

هئیت مدیره:  سید جلیل جلالی فر (رئیس)، اسماعیل مشیرطالش(نائب رئیس اول)، مارینا خوش مو (نائب رئیس دوم)، سیدرضا کسائی(خزانه دار)، هوشنگ افشاری(عضو هئیت مدیره)

دبیر: سمیه علیمحمدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :             01333723227

 

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

رئیس: افشین رحیمی

هئیت مدیره: افشین رحیمی( رئیس)، سیدحسین پیمان( نائب رئیس)، محسن ناصر اسلامی( خزانه دار)، کاوه مدهوش( منشی)، شادی جامعی( عضو هئیت مدیره)، سید جواد پیمان(بازرس اصلی)، حمید دنیایی( بازرس علی البدل)

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

 

انجمن صادرکنندگان آستارا

رئیس: محمدرضا شکاری

هئیت مدیره: محمدرضا شکاری( رئیس)، فرنگیز رحمانی( نائب رئیس)، بهراد سهراب نژاد( خزانه دار)، فریبرز کارگر( منشی)

دبیر: سمیه اسدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036