کمیسیون گردشگری و خدمات

معرفی کمیسیون

رئیس: همایون کاوه

دبیر: نیما توکلی

تلفن: 33757038-013

نمابر: 33757036-013

پست  الکترونیکی: awc@iccimaguil.ir

 

اعضا

 

کارگروه ها