شورای گفتگو



شصت و هشتمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(02 دی 1399)




شصت و هفتمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(02 دی 1399)




شصت وششمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(21 مهر 1399)




شصت­ و پنجمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(20 مهر 1399)




شصت­ وچهارمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




شصت­ و سومین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




­شصت و دومین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




شصت­ و یکمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




شصتمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




پنجاه و نهمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان مطالعه ادامه مطلب

(07 مهر 1399)




چهل و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(10 آبان 1397)




چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(15 مهر 1397)