تشکل های تحت پوشش اتاق گیلان

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

رئیس: سامان نظری

هئیت مدیره: سامان نظری(رئیس)، محمد علی نیا(نائب رئیس)، حسن غفاری(خزانه دار)، حسین کوچک(عضو هیئت مدیره)،

دبیر: احمد نادری

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

 

 

اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلان

رئیس: قاسم رضائیان

هئیت مدیره: قاسم رضائیان(رئیس)،مهران فکری(نائب رئیس)، سیاوش غلامی(نائب رئیسمینا پوررحیمی(خزانه دار)، بهمن لطیفی(منشیحسین دارا(عضو هئیت مدیره)،ایرج محبوبی(عضو هئیت مدیره)، میرمسعود نیک سیرت(بازرس)

دبیر: علیرضا فرخ بخت

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              01333723227

نمابر :              013333723227

 

 

کانون زنان و بازرگان

رئیس: مریم پورزینال

هئیت مدیره: مریم پورزینال( رئیس)، فرنگیز رحمانی آلکامی( نائب رئیس)، ام البنین پوراحمدی(خزانه دار)، فتحیه هدایتی(منشی)، سمیه اسدی(عضو هئیت مدیره)، ساناز مناف زاده(عضو علی البدل هئیت مدیره)، ماریناخوشمو(بازرس)، مریم وحدانی(بازرس علی البدل)

دبیر: سمیه علیمحمدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :              013333723227

 

 

کانون کارآفرینی

رئیس: سید جلیل جلالی فر

هئیت مدیره:  سید جلیل جلالی فر (رئیس)، اسماعیل مشیرطالش(نائب رئیس)، مارینا خوش مو (خزانه دار)، هوشنگ افشاری(منشی)، سیدرضا کسائی( دبیر و عضو هئیت مدیره)

دبیر: سیدرضا کسائی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :              013333723227

 

 

انجمن شرکت های صنعت پخش استان گیلان

رئیس: سامان نظری

هئیت مدیره:  سامان نظری(رئیس)، محمد علی نیا(نائب رئیس)، حسن غفاری(خزانه دار)، حسین کوچک(عضو هیئت مدیره)

دبیر: احمد نادری

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

 

 

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

رئیس: افشین رحیمی

هئیت مدیره: افشین رحیمی( رئیس)، سیدحسین پیمان( نائب رئیس)، محسن ناصر اسلامی( خزانه دار)، کاوه مدهوش( منشی)، شادی جامعی( عضو هئیت مدیره)، سید جواد پیمان(

بازرس اصلی)، حمید دنیایی( بازرس علی البدل)

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

 

 

انجمن صادرکنندگان آستارا

رئیس: محمدرضا شکاری

هئیت مدیره: محمدرضا شکاری( رئیس)، فرنگیز رحمانی( نائب رئیس)، بهراد سهراب نژاد( خزانه دار)، فریبرز کارگر( منشی)

دبیر: سمیه اسدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036