شورای گفتگومتن دیگری وارد نشده است مطالعه ادامه مطلب

(03 مهر 1399)
چهل و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(10 آبان 1397)
چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطالعه ادامه مطلب

(15 مهر 1397)